АРЕНДУВАНЕ НА ЗЕМЯ

Договорът за аренда има следните характеристики:

Форма на сключване
Договорът за аренда се сключва задължително в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Вписва се в съответната служба по вписване (задължително се представя и актуална скица на имота) и в съответната Общинска служба по земеделие.

Страни
Законът за аренда в земеделието допуска договорът да бъде валидно сключен и когато от страна на собственика е подписан само от един от всички наследници.

Срок на договора за аернда
Договор за аренда се сключва за срок, не по малък от 5 години. Обичайно договорът за аренда се сключва за период от датата на стартиране на съответната стопанска година, а именно 1 октомври.

Рента
Дължимата рента да се заплаща в парична сума. Размерът на рентата може да бъде еднакъв за целия период на договора или да се променя всяка стопанска година.

Ако желаете Вашите земи да бъдат обработвани от нашата фирма, моля свържете се с нас.